Giới thiệu

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty

     Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tiền thân là Nông trường Quốc doanh Việt Trung được thành lập ngày 01/01/1961 trên cơ sở hợp nhất từ ba cơ sở kinh tế: Nông trường Quốc doanh Phú Quý; Nông trường Sen Bàng và Cơ sở chăn nuôi Thuận Đức với ngành nghề chủ yếu là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su và cây hồ tiêu.

     Ngày 10/4/1998, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số: 06/1998/QĐ-UBND thành lập Công ty cao su Việt Trung trên cơ sở Nông trường Quốc doanh Việt Trung với chức năng nhiệm vụ chính: Tổ chức sản xuất, kinh doanh cao su, cung cấp giống, kỹ thuật, trồng mới, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mủ cao su, tổ chức thực hiện các dự án cây trồng mới như cà phê, hồ tiêu, lạc, mở rộng ngành nghề theo hướng kinh doanh tổng hợp, khai thác tiềm năng đất đai và lao động do Công ty quản lý theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

     Ngày 30/6/2010, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số: 1478/QĐ-UBND, về việc chuyển Công ty Cao su Việt Trung thành Công ty TNHH một thành viên Việt Trung do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước. Kể từ ngày 01/7/2010, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Việt Trung hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

     Ngày 28/12/2015 UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quyết định số 3788/QĐ – UBND, về việc thực hiện cổ phần hoá công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước;

     Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quyết định số 1293/QĐ – UBND, về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Việt Trung thành Công ty cổ phần.

     Ngày 22/9/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua Điều lệ Công ty, Phương án phát triển 5 năm sau cổ phần hóa,....;

     Ngày 01/10/2017, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

     Tại thời điểm 01/10/2017 Công ty đã có 571 cổ đông với vốn điểu lệ là 182.723.720.000 đồng.. Đến thời điểm ngày 01/5/2018 vốn điều lệ của Công ty vẫn được giữ nguyên không có sự tăng giảm. Đến nay do có một số cán bộ công nhân nghĩ chế độ đã tiến hành chuyển số cổ phần của mình cho các cổ đông khác trong Công ty nên số cổ đông chốt đến thời điểm hiện tại là  571 cổ đông.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty

     a. Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp

+ Tên Công ty bằng tiếng Việt:   CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

+ Tên Công ty bằng  tiếng Anh:  VIET TRUNG QUANG BINH JOINT STOCK COMPANY

+ Tên giao dịch viết tắt:                

                - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

                - Điện thoại:       0232.3796003

                - Fax:                 0232.3796060    

                - E-mail:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                - Website:           www.viettrungqb.com.vn

                - Vốn Điều lệ: 185.723.720.000 đồng

                - Mạnh giá cổ phần: 10.000 đồng

                - Tổng số cổ phần: 18.572.372

                - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

     b. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty, bao gồm:

      Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 22/9/2017 dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

     - Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

     - Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội đồng quản trị có 7 thành viên. Hội đồng quản trị bầu một thành viên làm Chủ tịch.

     - Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

     - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tài khoản của Công ty. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty.

     - Ban Giám đốc Công ty: Giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định của mình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty, xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, liên doanh liên kết trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.

     Các Phó Giám đốc là người giúp và tham mưu cho Giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Hooin đồng quản trị và Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

     - Kế toán trưởng Công ty: Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Công ty, giúp Hội đồng quản trị, Giám đốc giám sát tài chính tại Công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền.

     - Bộ máy giúp việc gồm: Gồm 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, kiểm tra, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý điều hành Công ty cũng như trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu, của người lao động.

          +  Phòng Tổ chức – Hành chính: Có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc theo phân cấp về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công nhân viên chức lao động; đào tạo; thi đua khen thưởng; lao động tiền lương, tiền công; việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; hành chính – quản trị, lễ tân khánh tiết, thư ký – tổng hợp, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

          +  Phòng Kinh doanh: Có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về công tác kế hoạch, kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư và xây dựng cơ bản.

          Xây dựng quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năng (kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, giá thành; cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị,...) của Công ty. Theo dõi, kiểm tra và đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Công ty xác định;

          Hàng năm, cùng với các phòng nghiệp vụ Công ty và các đơn vị trực thuộc xây dựng đồng bộ các kế hoạch: Kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất- nghiên cứu kỹ thuật, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch xây dựng tiền lương, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm,...;

          Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty giao kế hoạch và xét duyệt mức độ hoàn thành kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Giúp Lãnh đạo Công ty kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề và đề xuất giải quyết;

          Lập và quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua, bán vật tư, máy móc thiết bị và sản phẩm mủ cao su, cây cao su,...; hợp đồng giao nhận khoán đất trồng rừng sản xuất, cây ngắn ngày,...;

          Quản lý, theo dõi việc xuất – nhập vật tư, hàng hóa; thực hiện việc báo cáo sản phẩm cao su sản xuất, tiêu thụ và tồn kho theo định kỳ: ngày, tuần, tháng, quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu;

          Quản lý môi trường, quản lý chất lượng sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; Theo dõi việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015;

          Tham gia giám định hiện trạng, lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất;

          Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc quyết định đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản cũng như các công trình, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đời sống CBCNV;

            Chủ trì và phối hợp với Phòng Kỹ thuật trình lãnh đạo Công ty phê duyệt kế hoạch trồng mới, kế hoạch thanh lý, trồng tái canh dài hạn, trung hạn và hàng năm phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty;

            Lập dự án đầu tư, tiếp nhận hồ sơ và trình lên Lãnh đạo Công ty quyết định các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư của Công ty và thẩm định, kiểm tra quá trình thực hiện các dự án đầu tư;

          Phối hợp với các phòng: Kỹ thuật, Kế toán – Tài chính và Tổ chức – Hành chính xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật các loại vật tư, công cụ dụng cụ giao khoán;

          Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 06 tháng, năm để tổ chức các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty;

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan, ban ngành có liên quan và cho Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao;

          +  Phòng Kế toán – Tài chính: Có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác tài chính – kế toán của Công ty. Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện;

          Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật Kế toán, quy chế tài chính và các văn bản pháp quy liên quan khác của Nhà nước và của Công ty quy định;

          Lập đầy đủ và kịp thời các báo cáo tài chính theo đúng quy định. Lập kế hoạch thu chi tài chính tháng, quý, năm để cân đối kịp thời nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài;

          Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tiền vốn, công cụ, vật tư, tài sản theo định kỳ hàng năm. Kịp thời phản ánh kết quả kiểm kê tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý;

          Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng kịp thời các chế độ tài chính kế toán, thuế do Nhà nước ban hành cho cán bộ, nhân viên nghiệp vụ kế toán Công ty và kế toán các đơn vị thành viên;

          Tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Công ty có liên quan đến công tác tài chính kế toán; quản lý, giám sát việc thực hiện các định chế tài chính trong Công ty;

          Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, lập báo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh và tài chính để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty;

          Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nguồn vốn vay; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc đầu tư phát triển sản xuất, huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hóa trong sản xuất – kinh doanh của Công ty;

          Theo dõi công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác;

          Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan: Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức – Hành chính, thẩm tra theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu quyết toán các công trình XDCB, sửa chữa, trang bị tài sản cố định, vườn cây XDCB, vườn cây sản xuất kinh doanh,...

          Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan xét duyệt, giao kế hoạch giá thành hàng năm và quyết toán, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo định kỳ đối với các đơn vị trực thuộc;

          Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty;

          Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định;

          Cùng với Phòng Kinh doanh tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm sản xuất ra theo từng chủng loại;

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan ban ngành có liên quan và Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao.

         +  Phòng Kỹ thuật: Có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên ngành sản xuất cao su thiên nhiên của Công ty; là đầu mối tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trên;

            Căn cứ quy trình kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty ban hành các quy trình tái canh, trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su KTCB, khai thác mủ cao su và chăm sóc vườn cây kinh doanh;

          Tham mưu về việc đầu tư khoa học kỹ thuật, áp dụng các biện pháp tăng năng suất;

          Phối hợp với Phòng Kinh doanh tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác đầu tư phân bón, các loại hóa chất, thuộc bảo vệ thực vật,... phù hợp với từng loại giống, tuổi cây,... và từng loại mủ nguyên liệu đưa vào chế biến;

          Xây dựng các đề án, phương án áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây;

          Triển khai, cập nhật và áp dụng bộ giống mới có năng suất chất lượng cao;

          Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su; tổng kết thực tiển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất cao su thiên nhiên; tổ chức xây dựng các mô hình điểm và triển khai rộng rãi trong sản xuất;

          Kết hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức kiểm kê cây cao su hàng năm, phân tích, đánh giá các số liệu liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc xét duyệt và giao kế hoạch trồng mới, tái canh, chăm sóc, khai thác mủ cao su cho các Đội sản xuất trực thuộc;

          Tham mưu việc tổ chức các lớp đào tạo, luyện thi tay nghề công nhân hàng năm;

          Tham mưu trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp; quản lý chất lượng công trình; giám sát thi công các công trình XDCB và tham gia nghiệm thu, đề xuất thanh toán các hạng mục cũng như toàn bộ công trình khi hoàn thành; Tham gia quản lý các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án do Công ty đầu tư;

           Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan ban ngành có liên quan và Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;

          Đề xuất biện pháp sử dụng có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác trong toàn Công ty.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao.

        


In bài này