Tin tức - Sự kiện

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/4/2023. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty thông báo mời họp gửi đến Quý cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền được biết.
Thông báo mời họp xem tại đây!